Return to Video

Punching Combinations

Attacking Combination Techniques (Renraku/Renzoku Waza)

Ashihara Karate Renraku 1 – kizame tsuki, gyaku tsuki – 2018
Ashihara Karate Renraku (Renzoku Waza) Ichi – kizame tsuki, gyaku tsuki performed by Yudansha Gakiem Hayzer, a senior student of Ashihara Kaicho Hoosain Narker at the AKI Honbu Dojo in Cape Town, South Africa

Ashihara Karate Renraku 2 – nihon kizame tsuki, gyaku tsuki – 2018
Ashihara Karate Renraku (Renzoku Waza) Ni – nihon kizame tsuki, gyaku tsuki performed by Yudansha Gakiem Hayzer, a senior student of Ashihara Kaicho Hoosain Narker at the AKI Honbu Dojo in Cape Town, South Africa

Ashihara Karate Renraku 3 – kizame tsuki, gyaku tsuki, kagi tsuki – 2018
Ashihara Karate Renraku (Renzoku Waza) San – kizame tsuki, gyaku tsuki, kagi tsuki performed by Yudansha Gakiem Hayzer, a senior student of Ashihara Kaicho Hoosain Narker at the AKI Honbu Dojo in Cape Town, South Africa

Ashihara Karate Renraku 4 – kizame tsuki, gyaku tsuki, kagi tsuki, shita tsuki – 2018
Ashihara Karate Renraku (Renzoku Waza) Yon – kizame tsuki, gyaku tsuki, kagi tsuki, shita tsuki performed by Yudansha Gakiem Hayzer, a senior student of Ashihara Kaicho Hoosain Narker at the AKI Honbu Dojo in Cape Town, South Africa

Ashihara Karate Renraku 5 – gyaku tsuki, kizame tsuki, hiji uchi – 2018
Ashihara Karate Renraku (Renzoku Waza) Go – gyaku tsuki, kizame tsuki, hiji uchi performed by Yudansha Gakiem Hayzer, a senior student of Ashihara Kaicho Hoosain Narker at the AKI Honbu Dojo in Cape Town, South Africa

Ashihara Karate Punching Combination techniques 1
Ashihara Karate Renraku (Renzoku Waza) performed by Yudansha Gakiem Hayzer, a senior student of Ashihara Kaicho Hoosain Narker at the Ashihara Karate AKI Honbu Dojo in Cape Town, South Africa. These are punching combinations for 8 Kyu level.

Ashihara Karate Punching Combination techniques 2
Ashihara Karate Renraku (Renzoku Waza) performed by Yudansha Gakiem Hayzer, a senior student of Ashihara Kaicho Hoosain Narker at the Ashihara Karate AKI Honbu Dojo in Cape Town, South Africa. These are punching combinations for 8 Kyu level.